Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2020 m. vasario 24 d. – 2020 m. kovo 01 d.)

 

Pirmadienis – vasario 24 d. 

9.00 val. – Už mirusius: Vytą Žilinską (1 m.). Krikštas

 

Antradienis – vasario 25 d.

17.00 val. – Už mirusį Antaną Dobravolską (7 d.)

 

Trečiadienis – vasario 26 d.; PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė)

8.00 val. – Už mirusią Birutę Dzemionienę (2 m.)

PL 10.00 –

12.15 val. –

 

Ketvirtadienis – vasario 27 d.       

17.00 val. –

                  

Penktadienis – vasario 28 d.

PL 16.00 – Droga krzyżowa. Za zm. Zofię Luty (30 dzień)

17.00 val. – Kryžiaus kelias. Už mirusį Petrą–Romą Marcinkevičių (2 m.)

 

Šeštadienis – vasario 29 d.   

10.00 val. – Egzekvijos. Už mirusius: Oną (1 m.), Juozą, Anelę Abukauskus

 

SEKMADIENIS – kovo 01 d.; I Gavėnios sekmadienis

8.00 val. – Už mirusius: Česlovą, Marijoną, Antaną Ramanauskus;

Magdaleną, Joną Žilinskus; Petronelę Pečiulienę; Vytautą Damulevičių;

Onutę Pečiulytę (3 mėn.), Antaną Pečiulį ir jų tėvus

PL 10.00 – Za zm. Zygmunta Pawłowskiego. Gorzkie Żale i procesja

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Romualdą Kalinauską (6 mėn.), Petrą Gavieną (11 m.), Teresę Lukoševičienę ir giminės mirusiuosius. Graudūs verksmai ir procesija

 

 

Evangelija (Mt 4, 1–11)

    Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas.

    Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“.

    Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: 'Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų' “.

    Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: 'Jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis' “.

Jėzus jam atsako: „Taipogi parašyta: 'Negundyk Viešpaties, savo Dievo' “.

    Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didingumą, taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei, parpuolęs ant žemės, pagarbinsi mane“.

    Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: 'Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!' “

Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias