Šv. Mišių laikas ir intencijos

(spalio 07 d. – spalio 13 d.)

 

Pirmadienis – spalio 07 d.; Rožinio Švč. Mergelė Marija. Privalomas minėjimas

PL 16:30 Za zm. Pawła Obuchowskiego (3 mies.) od firmy KOCH i kolegów

17.00 val. – Grig. už mirusį Juozą Jonušką

Už mirusius: Joną, Ievą, Valinčius ir gim. m.

 

Antradienis – spalio 08 d.

17.00 val. – Grig. už mirusį Juozą Jonušką

Už mirusius: Juditą, Onutę, Julių Paplauskus ir Tadą Kotovskį

 

Trečiadienis – spalio 09 d.   

17.00 val. – Grig. už mirusį Juozą Jonušką

Už mirusią Magdaleną Daukšienę

 

Ketvirtadienis – spalio 10 d.

17.00 val. – Grig. už mirusį už Juozą Jonušką

Už mirusį Vidą Aleksą (9 mėn.)

 

Penktadienis – spalio 11 d.  

17:00 - Grig. už mirusį Juozą Jonušką

Prašant sveikatos malonės Dariui

 

Šeštadienis– spalio 12 d.      

PL 11:00 Egzekwie za zm. Jana Budzejko (I rocz.)

PL 16.00 – Za grupę modlitewną Rodzice za dzieci

17:00 val. Grig. už mirusį Juozą Jonušką

Už mirusius Juliją Balytienę ir jos tėvus

 

SEKMADIENIS – spalio 13 d.; XXVIII EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. Už mirusius: Oną, Česlovą Steponavičius

Už mirusius Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus

PL 10.00 – Za zm. Michalinę, Piotra Kotowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už mirusį Juozą Jonušką

Už mirusius: Juliją, Juozą Labučius, Stefaniją, Juozą Marcinkevičius ir Vitaliją Bartosiewicz

 

Skelbimai

1.     Po šv. Mišių rinksime rinkliavą karitatyvinei veiklai.

2.     Kitą sekmadienį bus popiežiaus diena. Po kiekvienų Mišių rinksime aukas neturtingiems studentams. Šią akciją pradėjo šv. Jonas Paulius II. Kasmet daugiau stipendijų gauna ir mūsų parapijos jaunimas. Kas gali ir kas nori kviečiam prisidėti. Už aukas dėkojame.

3.     Daug žmonių jau tvarko savo kapus. Prašom nešiukšlinti ir tvarkingai mesti šiukšles į konteinerius. Parapija daug moka už šiukšlių likvidavimą. Vietoj gėlių ir žvakių galima užsakyti šv. Mišias ir poterius už mirusiuosius.

 

4.     Kviečiame melstis rožinį kiekvieną dieną Bažnyčioje.

 

Evangelija (Lk 17, 11–19)

 

    Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos.

    Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“

    Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite ir pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko.

    Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis.

    Jėzus paklausė: „Argi ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

    Ir tarė jam „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgydė tave“.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias